Tin ảnh hoạt động 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam

31/10/2016 02:59:30 (GMT + 7) 348 lượt xem

  • Báo cáo thường niên 2018 07/03/2019
  • Về nguồn 26/02/2019
  • Hoàn thành BDSC cấp Trung tu tổ máy số 2 nhà máy thủy điện Cần Đơn 22/01/2019
  • Hoàn thành công tác BDSC tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Cần Đơn 18/12/2018
  • Chi bộ Sửa chữa kết nạp đảng viên mới 29/11/2018