Công bố thông tin kết quả ĐHCĐ thường niên 2016

29/04/2016

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được diễn ra từ 8h -11h00’ ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại hội Hội trường Công ty. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và nghiêm túc Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết và thông qua tất cả các nội dung của đại hội theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Đại hội đã thông qua kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015

– Tổng doanh Thu: 386,63 tỉ đồng (đạt 101% so với kế hoạch)

– Lợi nhuận trước thuế: 195,95 tỉ đồng (đạt 113% so với kế hoạch).

– Nộp nhân sách nhà nước: 93,94 tỉ đồng (đạt 110% so với kế hoạch).

– Tỉ lệ chia cổ tức: 25 %.

* Kế hoạch SXKD năm 2016:

– Sản lượng điện thương phẩm toàn công ty: 418,7 triệu kWh.

– Tổng giá trị SXKD: 432,5 tỉ đồng.

– Doanh Thu: 393,4 tỉ đồng.

– Các khoản nộp Nhà nước: 87,3 tỉ đồng.

– Lợi nhuận trước thuế: 195,0 tỉ đồng.

– Cổ tức dự kiến: 25%

– Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất: 6,66 tỉ đồng

Để tải tài liệu xin vui lòng Click: Tai lieu ket qua DHCD 2016  và Bien ban hop BKS

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

DSC_1959

 

DSC_1971  DSC_1987 DSC_2006 DSC_2012 DSC_2029 DSC_2034 DSC_2076 DSC_2084