Thông báo về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty

01/07/2019

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.

Công ty cổ phần thủy Điện Cần Đơn trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông tin việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.

Theo đó, HĐQT đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Viết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty; Ban kiểm soát bầu ông Lê Viết Đoàn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm lại ông Mai Ngọc Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Chi tiết xin vui lòng Click vào đường dẫn bên dưới.

Trân trọng,

Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty.