THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

06/06/2024

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (Mã chứng khoán SJD) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

– Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 28/6/2024
– Địa điểm: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
– Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
– Chi tiết Quý Cổ đông xin vui lòng xem các tài liệu sau

0. Thông báo về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023;

4. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024;

5. Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;

6. Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS;

7. Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán;

8. Tờ trình thông qua PA phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;

9. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2024;

11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

12. Thông báo đề cử ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2029.

13. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2029

Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

– Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.

Mẫu giấy đề cử, ứng tham gia: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2029

Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2024.
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.
Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự.