THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

09/06/2023

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (Mã chứng khoán SJD) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

– Thời gian: 8h00, ngày 30/6/2023
– Địa điểm: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh BìnhPhước, Việt Nam.
– Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
– Chi tiết Quý Cổ đông xin vui lòng xem các tài liệu sau
0. Thông báo về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Tờ trình đề nghị thông qua kết quả SXKD năm 2022;
4. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023;
5. Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
6. Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;
7. Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình thông qua PA phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, 2022;
9. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và PA chi trả năm 2023;
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2023;
11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
12. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
13. Thông báo đề cử ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
14. Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
15. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023.
Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự.