Công bố danh sách ứng cử bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2024)

25/06/2024

Căn cứ Thông báo số 17/TB-CT-HĐQT ngày 06/6/2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhận được văn bản đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2024-2029.

Công ty công bố thông tin danh sách đề cử, ứng cử như sau:

Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP số 45/TCT – HĐQT, ngày 25/6/2024, cụ thể như sau:

Văn bản giới thiệu của TCT Sông Đà – CTCP .

I. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

 
STT  Họ và Tên Chức danh đơn vị công tác
1 Ông Phạm Đức Thành Phó Tổng giám đốc – TCT Sông Đà.
2 Ông Nguyễn Quang Tuyển TV HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CPTĐ Cần Đơn.
3 Ông Trần Đức Tân TV HĐQT Công ty CPTĐ Cần Đơn; Giám đốc Ban Tổ chức – Nhân sự TCT Sông Đà.
4 Ông Đỗ Đức Mạnh TV HĐQT Công ty CPTĐ Cần Đơn; Giám đốc Ban kiểm soát nội bộ TCT Sông Đà.
5 Bà Nguyễn Hồng Vân TV HĐQT Công ty CPTĐ Cần Đơn; Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký HĐQT TCT Sông Đà.

Xin xem lý lịch trích ngang kèm theo.

1. SYLL Ông Phạm Đức Thành.

2. SYLL Ông Nguyễn Quang Tuyển.

3. SYLL Ông Trần Đức Tân.

4. SYLL Ông Đỗ Đức Mạnh.

5. SYLL Bà Nguyễn Hồng Vân

II. Danh sách ứng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029.

STT Họ và tên Chức danh đơn vị công tác
1 Ông Vũ Ngọc Long Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPTĐ Cần Đơn
2 Ông Bùi Xuân Ninh Thành viên Ban kiểm soát, trưởng phòng KTKH Công ty CPTĐ Cần Đơn
3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Thành Ban kiểm soát; Chuyên viên Ban TCKT TCT Sông Đà

Xin xem lý lịch trích ngang kèm theo.

1. SYLL Ông Vũ Ngọc Long.

2. SYLL Ông Bùi Xuân Ninh.

3. SYLL Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn và Quy chế đề cử ứng cử do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn ban hành, những ứng cử viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

Trân trọng thông báo.