QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

02/05/2015

quyet dinh

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_KTTDong_Van_Tam.pdf

20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_P.TGD_Tran_Van_Sau_.pdf

20141021___SJD___QD_mien_nhiem_chuc_danh_P.TGD_Nguyen_Thanh_Nam.pdf

Viết bởi Quản trị viên