Lý lịch ứng viên ĐHCĐ 2014

02/05/2015

Công ty CPTĐ Cần Đơn cung cấp đến quý vị cổ đông thông tin các ứng cử viên vào Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019), chi tiết, xin tải về (click) dưới đây:

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.TÂM

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.SƠN

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.HOÀN

SƠ YẾU LÝ LỊCH BÀ MAI

Viết bởi Quản trị viên