Huấn luyện ATVSLĐ năm 2018

05/07/2018

Thực hiện các quy định nhà nước về ATVSLĐ đồng thời đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Hôm nay, ngày 05/7/2018 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ do giảng viên có uy tín và kinh nghiệm giảng dạy của Viện khoa học an toàn vệ sinh lao động Tp.HCM trực tiếp huấn luyện.

Đợt huấn luyện này Công ty tổ chức cho nhóm đối tượng là người lao động gián tiếp tại các phòng ban và tổ quản lý công trình theo quy định nhóm 4 Nghị định 44/2016 NĐ-CP của Chính Phủ.

Công tác ATVSLĐ gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn là nội dung xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công ty. Do đó, được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Hàng năm Công ty luôn tổ chức các đợt tập huấn luyện nhằm trang bị kiến thức về công tác ATVSLĐ nâng cao nhận thức của CB CNV, qua đó đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn liên tục của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh: