Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

28/06/2024

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, diễn ra ngày 28/6/2024. Để xem kết quả đại hội Quý Cổ đông vui lòng click và đường dẫn sau:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bản đính chính)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bản đính chính)

3. Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Cty nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng BKS Cty nhiệm kỳ 2024-2029

Trân trọng!