BCTC quý II và công văn giải trình lợi nhuận trên BCTC

  • 19/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC quý II và công văn giải trình về lợi nhuận trên BCTC, chi tiết xin mời

Chi tiết...

CBTT sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động

  • 27/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn xin công bố sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây: CBTT sua

Chi tiết...

Công bố công văn việc ký kết hợp đồng kiểm toán

  • 21/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố công văn việc ký kết hợp đồng kiểm toán, xin click để tải về ở liên kết dưới đây: 43.CV so

Chi tiết...

Công bố thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

  • 16/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn Công bố thông tin kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết xin click để tải về ở

Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

  • 25/05/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, quý vị cổ

Chi tiết...

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

  • 25/05/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết xin click để tải

Chi tiết...