Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức 2016

  • 09/10/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2016, chi tiết xin click để tải về

Chi tiết...

BCTC 6 tháng đầu năm 2017 soát xét

  • 14/08/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn côn g bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 soát xét, chi tiết xin tải về ở các

Chi tiết...

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

  • 31/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp, chi tiết xin tải về ở liên kết

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

  • 20/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin, chi tiết xin tải về ở liên kết sau: BC tinh hinh quan tri 6 thang

Chi tiết...

BCTC quý II và công văn giải trình lợi nhuận trên BCTC

  • 19/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC quý II và công văn giải trình về lợi nhuận trên BCTC, chi tiết xin mời

Chi tiết...

CBTT sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động

  • 27/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn xin công bố sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây: CBTT sua

Chi tiết...