Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT.

01/07/2023

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023.

Trường hợp bổ nhiệm:

  • Ông : Đỗ Đức Mạnh
  • Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty: Không có
  • Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty.
  • Thời hạn bổ nhiệm: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
  • Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Mai Ngọc Hoàn

  • Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
  • Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
  • Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/6/2023.

Chi tiết có file kèm theo.

Thông báo về việc thay đổi nhân sự TV HĐQT.