Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016

19/02/2016

Icon_thong_bao

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016, chi tiết xin tải về liên kết sau: Công văn Thông báo ngày đăng ký  cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thương niên năm 2016