ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN

02/05/2015

Như đã Thông báo ngày 12 tháng 6 năm 2014. Sáng ngày 30/6/2014 Tại Hội trường lớn Công ty CPTĐ Cần Đơn đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Nội dung của Đại hội đồng Cổ đông năm nay bao gồm:

–    Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.

–    Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức; Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III năm (2014-2019); Chính sách khen thưởng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phương án trả thù lao HĐQT và BKS.

–    Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và các vấn đề có liên quan đến phương án sáp nhập; Sửa đổi Điều lệ sau sáp nhập.

–    Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát.

–    Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với tính chất quan trọng của Đại hội, đến dự gồm có ông Dương Khành Toàn_Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Sông Đà. Ngoài ra còn các đại diện khách mời từ các đơn vị: Đại diện Ngân hàng Công thương Bình Phước; Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long và đặc biệt là sự quan tâm tham dự của các cổ đông, đại diện cổ đông trong và ngoài nước đã đến dự.

Đại hội đã trải qua 4 giờ làm việc nghiêm túc khẩn trương đã thông qua các nội dung của Đại hội, với số phiếu biểu quyết tán thành rất cao. Xin tải về các mục dưới đây:

1. Biên bản đại hội

2. Nghị quyết số 01

3. Nghị quyết số 02

4. Biên bản hop BKS

5. Quyết đinh bổ nhiệm CTHĐQT

6. Quyết đinh bổ nhiệm TGĐ

DKT phat bieu DHCD 2014 a

DKT tang hoa tv HQT 2014 b

toan canh DHCD 2014 c

co dong phat bieu d

Van nghe chao mung e

Viết bởi Quản trị viên