Đại hội cổ đông thường niên 2015

30/06/2015

Vào Ngày 29/6/2015 tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2015. Với tỷ lệ tán thành cao, Đại hội thông qua các nội dung chính:  Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và KH XSKD năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã đư­ợc kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014; chính sách khen thưởng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; Phương án trả thù lao HĐQT và BKS; Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019); Chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần ĐT & PT điện Sê San 3A vào công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và Sửa đổi Điều lệ Công ty.

 

Tham dự đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Lãnh đạo và CBCNV Công ty, cổ đông sở hữu và đại diện cho 35.490.124 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,15% trong tổng số 45.999.150 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

Đại hội cũng đã quyết định mức chi trả cổ tức năm 2014 là 25%…

 

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua kế hoạch năm 2015. Theo đó, về SXKD, sản lượng điện thương phẩm: 420,7 triêu kWh; Tổng doanh thu ước đạt 420,08 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 172,749 tỷ đồng, dự kiến cổ tức 20%.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần thuỷ điện Cần Đơn, thành công tốt đẹp, với những thành quả đã đạt được trong năm 2014, Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 mà Đại hội đã đề ra.

 

Để xem chi tiết Nghị quyếtBiên bản đại hội, xin vui lòng  Click vào đây.

 

Sau đây là một số hình ảnh đại hội:

 

 

+ Đoàn chủ tịch:

 

1.-DH-2015.-DCT

 

 

+ Cổ đông phát biểu:

 

2.-DHCD-2015-Pbieu

 

 

+ Thông qua Nghị quyết đại hội

 

3.-DH-2015-TQNQ-e1435652991297

 

 

+ Đại hội biểu quyết:

 

4.-DH-2015.Bieuquyet