Công bố thông tin_Báo cáo tài chính giữa niên độ

09/08/2019

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2019 và công văn giải trình số liệu:
Bao cao tai chinh hop nhat giua nien do

Bao cao tai chinh tong hop giua nien do
Công văn số 55 CV-CT-TCKT Giải trình số liệu trên Báo cáo KQHĐKD bán niên năm 2019