Công bố thông tin ngày 16/1/2013

01/05/2015

new

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Chi tiết trong 2 file đính kèm dưới đây:

1. Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền.

2. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Viết bởi Quản trị viên