Công bố thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2013

02/05/2015

– Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng click Vào đây.

 – Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố QĐ HĐQT ngày 10/11/2014 về việc quyết định chi trả cổ tức năm 2013.

Theo đó, HĐQT công ty thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 22%, theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014.

Nội dung quyết định, xin vui lòng click Vào đây.