BCTC 6 tháng đầu năm 2017 soát xét

14/08/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn côn g bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 soát xét, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau:

  1. Giai trinh LN BCTC 6 thang dau nam 2017
  2. BCTC nam 2017 (SJD Cty me) 6 thang dau nam
  3. BCTC nam 2017 (SJD HN) 6 thang dau nam