Báo cáo tài chính quý IV/2017

18/01/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Quý cổ đông quan tâm, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau:

1.BCTC quy 4-2017 cty me

2. BCTC quy 4-2017 Hop nhat

3. CV so 02-CV-CT-TCKT ngay 17-01-2018 Vv giai trinh so lieu tren BCTC quy IV nam 2017.