Báo cáo tài chính quý III/2016

20/10/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2016. Quý vị cổ đông quan tâm, chi tiết xin click để tải về ở các liên kết sau:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2016

2. Báo cáo tài chính Quý III/2016

3. Công văn giải trình số liệu Báo cáo KQSXKD III/2016

4. Giấy ủy quyền so-108-guq-ct-tchc-ngay-17-10-2016