Báo cáo tài chính Quý III/2022

20/10/2022

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III/2022, Quý cổ đông quan tâm xin xem file dưới đây:

– Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý III.2022

– Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III.2022

– Văn bản giải trình về việc cổ phiếu SJD đưa vào diện bị kiểm soát.