THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng

18/08/2015 09:35:52 (GMT + 7) 729 lượt xem

Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 • – Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn
 • – Mã chứng khoán : SJD
 • – Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 • – Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
 • – Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/08/2015
 • – Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2015 1)

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 2)

Nội dung cụ thể:

 • – Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng)
 • – Thời gian thực hiện: 16/09/2015
 • – Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn – Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16/09/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Nơi nhn:                                                                                                   KT GIÁM ĐC

     – TCNY;                                                                                           PHÓ TNG GIÁM ĐC  

     – TV,GS,TTTT;

     – Lưu: NY, VT (6).                                                                              

                                                                                                                        Trn Anh Đào

 

 • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
 • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
 • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
 • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
 • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021