Thông báo lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

27/04/2021 02:01:15 (GMT + 7) 620 lượt xem

Kính gửi quý vị Cổ đông Nnghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của công ty năm 2021. Theo đó, do công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ chưa xong nên việc tổ chức đại hội sẽ lùi lại đến trước 30/6/2021.

Chi tiết, xin vui lòng xem file kèm theo. Click vào đây.

Trân trọng

  • CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021 30/07/2021
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021