Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát

22/06/2020 03:24:56 (GMT + 7) 358 lượt xem

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố kết quả bầu ông Vũ Ngọc Long thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Chi tiết: Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

 

 

 

 

 

 

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 25/06/2020
  • Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/2020
  • Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự 05/05/2020
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 06/12/2019