Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát

22/06/2020 03:24:56 (GMT + 7) 645 lượt xem

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố kết quả bầu ông Vũ Ngọc Long thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Chi tiết: Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

 

 

 

 

 

 

  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • Công bố thông tin về Công văn số 639/UBCK-GSDC ngày 17/8/2021 của UBCK Nhà nước 19/08/2021
  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • Nhà máy thủy điện Cần Đơn hoàn thành Đại tu tổ máy H2 29/03/2021
  • Công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 10/10/2020