Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát

22/06/2020 03:24:56 (GMT + 7) 623 lượt xem

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố kết quả bầu ông Vũ Ngọc Long thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Chi tiết: Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

 

 

 

 

 

 

  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • Nhà máy thủy điện Cần Đơn hoàn thành Đại tu tổ máy H2 29/03/2021
  • Công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 10/10/2020
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 25/06/2020