BCTC 6 tháng đầu năm 2018

14/08/2018 08:55:38 (GMT + 7) 620 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở liên kết sau:

1. BCTC hop nhat soat xet ban nien 2018

2. BCTC tong hop soat xet ban nien 2018

  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12/06/2019
  • Chi bộ sửa chữa kết nạp đảng viên mới. 08/05/2019
  • Công bố kế hoạch SXKD năm 2019 12/03/2019
  • Báo cáo thường niên 2018 07/03/2019
  • Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019