BCTC 6 tháng đầu năm 2018

14/08/2018 08:55:38 (GMT + 7) 1032 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở liên kết sau:

1. BCTC hop nhat soat xet ban nien 2018

2. BCTC tong hop soat xet ban nien 2018

  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021