Giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia HĐQT & BKS

02/05/2015 03:21:20 (GMT + 7) 711 lượt xem

Đến 17 giờ ngày 27/6/2014 là ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 01/TB-CT-ĐHCĐ của Ban tổ chức Đại hội. Do đến nay vẫn còn thiếu số lượng ứng cử viên so với phương án nhân sự của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công  ty Nhiệm kỳ mới. Vì vậy Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ II, giới thiệu đề cử nhân sự bổ sung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014  bầu là thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ III (2014-2019), cụ thể như sau:

1. Đề cử ông Nguyễn Văn Minh – Kỹ sư cơ khí, Trưởng phòng KTCN, nguyên là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II của công ty và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn bầu là Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

2. Đề cử ông Bùi Xuân Ninh  – Cử nhân kinh tế, Trưởng phòng KTKH, nguyên là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II của công ty và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn bầu là thành viên Ban kiểm soát công ty.

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021