BCTC quý II và công văn giải trình lợi nhuận trên BCTC

  • 19/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC quý II và công văn giải trình về lợi nhuận trên BCTC, chi tiết xin mời

Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

  • 25/05/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, quý vị cổ

Chi tiết...

Nghị quyết và tài liệu sau ĐHCĐ thường niên Cần Đơn 2017

  • 27/04/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin sau ĐHCĐ thường niên 2017, chi tiết xin click để tải về ở các liên kết

Chi tiết...

Giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

  • 24/04/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố thông tin giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2017, chi tiết xin click để

Chi tiết...

BCTC quý I/2017 và công văn giải trình

  • 19/04/2017

SJD xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý I/2017 và công văn giải trình. Quý cổ đông quan tâm xin click để tải về ở liên kết

Chi tiết...

Tài liệu ĐHCĐ Cần Đơn 2017

  • 14/04/2017

Công ty cổ phần xin công bố TAI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017, để tải tài liệu về xin vui lòng click vào các

Chi tiết...