Báo cáo tài chính quý IV/2017

18/01/2018 07:30:56 (GMT + 7) 633 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Quý cổ đông quan tâm, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau:

1.BCTC quy 4-2017 cty me

2. BCTC quy 4-2017 Hop nhat

3. CV so 02-CV-CT-TCKT ngay 17-01-2018 Vv giai trinh so lieu tren BCTC quy IV nam 2017.

  • Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 14/06/2018
  • Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 11/06/2018
  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 11/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018