Báo cáo tài chính quý IV/2017

18/01/2018 07:30:56 (GMT + 7) 902 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Quý cổ đông quan tâm, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau:

1.BCTC quy 4-2017 cty me

2. BCTC quy 4-2017 Hop nhat

3. CV so 02-CV-CT-TCKT ngay 17-01-2018 Vv giai trinh so lieu tren BCTC quy IV nam 2017.

  • Công bố kế hoạch SXKD năm 2019 12/03/2019
  • Báo cáo thường niên 2018 07/03/2019
  • Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỀN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2019 14/02/2019
  • Báo cáo tài chính quý 4/2018 18/01/2019