Báo cáo tài chính quý IV/2017

18/01/2018 07:30:56 (GMT + 7) 532 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Quý cổ đông quan tâm, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau:

1.BCTC quy 4-2017 cty me

2. BCTC quy 4-2017 Hop nhat

3. CV so 02-CV-CT-TCKT ngay 17-01-2018 Vv giai trinh so lieu tren BCTC quy IV nam 2017.

  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 11/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018