THƯ MỜI CHÀO GIÁ Mời nhà thầu tham gia chào giá chỉ định thầu rút gọn Gói thầu thuê đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

04/07/2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ “Mời nhà thầu tham gia chào giá chỉ định thầu rút gọn- Gói thầu thuê đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn”

Thư mời nhà thầu tham gia chào giá gói thầu thuê đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022 Công ty CPTĐ Cần Đơn