THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Lần 2) Mời nhà thầu tham gia chào giá Gói thầu thuê đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

27/07/2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Lần 2)
Mời nhà thầu tham gia chào giá
Gói thầu thuê đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Thư mời số 68A TM-CT-KTKH ngày 11-7-2022 thư mời mời chào giá lần 2