Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08/06/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
• Thời gian: 8h00, ngày 29/6/2022; Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
• Địa điểm tổ chức: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
• Chương trình, nội dung Đại hội: Được đăng tải tại Website http://candon.com.vn
• Đối tượng, đăng ký dự họp: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của SJD có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/6/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ (tải mẫu Giấy ủy quyền tại http://candon.com.vn hoặc theo quy định của luật dân sự) và gửi Giấy ủy quyền đã ký về Công ty trước ngày 26/6/2022.

Chi tiết thông báo mời họp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Để tải tài liệu, Quý cổ đông vui lòng Click vào đường dẫn sau:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021;

4. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022;

5. Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;

6. Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;

7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

9. Báo cáo quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022;

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022.

11 Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

12. Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp.

Kính gửi quý Cổ Đông Tờ trình thay đổi về việc lựa chọn đơn vị BCTC năm 2022 (thay cho Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đã công bố) để trình ĐHĐCĐ 2022 xem xét thông qua.

Để xem Tờ trình Quý cổ đông vui lòng Click vào đây.

Trân trọng!