Thông báo lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

27/04/2021

Kính gửi quý vị Cổ đông Nnghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của công ty năm 2021. Theo đó, do công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ chưa xong nên việc tổ chức đại hội sẽ lùi lại đến trước 30/6/2021.

Chi tiết, xin vui lòng xem file kèm theo. Click vào đây.

Trân trọng