Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

30/06/2022

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, diễn ra ngày 29/6/2022 bằng hình thức trực tiếp.

Để xem kết quả đại hội Quý Cổ đông vui lòng click và đường dẫn sau:

  1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  3. Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ban hành ngày 29/6/2022).
  4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi ban hành ngày 29/6/2022).
  5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi ban hành ngày 29/6/2022).