Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020

15/04/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020, quý vị cổ đông xem chi tiết dưới đây:

Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông