Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPTĐ Cần Đơn(SĐ)

27/04/2015

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 17/NQ-HĐQT ngày 17/12/2013 chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPTĐ Cần Đơn, xin tải về ĐIỀU LỆ CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN

Viết bởi Quản trị viên