Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

19/06/2020

Vào ngày 18/6/2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty công bố kết quả Đại hội như sau:

Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất thông qua chương trình Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Trong đó Đại hội cũng đã thông qua:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:  

– Sản lượng điện sản xuất:            415 triệu kWh

– Tổng doanh thu:                        433,425 tỉ đồng

– Lợi nhuận trước thuế:                192,429 tỉ đồng

– Lợi nhuận sau thuế:                   152,912 tỉ đồng

– Tỷ lệ chi trả cổ tức:                      21% vốn điều lệ

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

– Sản lượng điện sản xuất:          423 triệu kWh

– Tổng doanh thu:                        485 tỉ đồng

– Lợi nhuận trước thuế:                200,7 tỉ đồng

– Lợi nhuận sau thuế:                   159,7 tỉ đồng

– Tỷ lệ chi trả cổ tức:                      22% vốn điều lệ.

Ngoài ra Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Vũ Đức Long làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 (thay ông Lê Viết Đoàn có đơn xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân).

Chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội quý Cổ đông xin vui lòng Click vào đường dẫn sau.

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  2. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Một số hình ảnh Đại hội:

Đoàn chủ tịch.

 

Cổ đông phát biểu thảo luận tại Đại hội.

Ông Phạm Văn Viết Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến của Cổ đông

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung; Nghị quyết Đại hội.