CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét

22/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về chậm nộp BCTC bán niên 2021 đã xoát xét, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

20210722 ve viec cham nop BCTC ban nien nam 2021 duoc soat xet