Các văn bản pháp lý làm cơ sở để thực hiện đấu nối nước thải

24/04/2015

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, ký ngày 01/7/2008. (Tải về toàn văn Quyết định tại đây)

Quyết đinh số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thóa nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, ký ngày 10/01/2014. (Tải về toàn văn quyết định tại đây)

Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố nha trang, ký ngày 10/01/2014. (Tài về toàn văn Chỉ thị tại đây)

Quyết định số 824/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành tiêu chuẩn nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Nha Trang, ký ngày 07/04/2014 . (Tải toàn văn quyết định tại đây )

BQL Dự án VSMT Tp. Nha Trang

Các tin tức khác