Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình

16/07/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 2/ 2020 và Công văn giải trình, chi tiết xin xem dưới đây:

Scan BC cong ty me quy II 200
Bao cao tai chinh hop nhat quy 2 nam 2020
cong van giai trinh so lieu tren bao cao KQHDKD quy II-2020