Báo cáo tài chính Quý II/2022_Công ty CPTĐ Cần Đơn

29/07/2022

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II/2022, quý vị cổ đông quan tâm xin xem file dưới đây:

CV 108 CV-CT-CBTT giải trình số liệu BCTC quý II năm 2022 và cổ phiếu đưa vào diện kiểm soát

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2022
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II.2022