Thông báo về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty

01/07/2019 11:48:17 (GMT + 7) 572 lượt xem

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.

Công ty cổ phần thủy Điện Cần Đơn trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông tin việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.

Theo đó, HĐQT đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Viết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty; Ban kiểm soát bầu ông Lê Viết Đoàn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm lại ông Mai Ngọc Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Chi tiết xin vui lòng Click vào đường dẫn bên dưới.

Trân trọng,

Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • Công bố thông tin về Công văn số 639/UBCK-GSDC ngày 17/8/2021 của UBCK Nhà nước 19/08/2021
  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • Nhà máy thủy điện Cần Đơn hoàn thành Đại tu tổ máy H2 29/03/2021
  • Công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 10/10/2020