Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016

19/02/2016 04:12:31 (GMT + 7) 299 lượt xem

Icon_thong_bao

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016, chi tiết xin tải về liên kết sau: Công văn Thông báo ngày đăng ký  cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thương niên năm 2016

  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12/06/2019
  • Công bố kế hoạch SXKD năm 2019 12/03/2019
  • Báo cáo thường niên 2018 07/03/2019
  • Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỀN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2019 14/02/2019