Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

14/06/2018 12:31:00 (GMT + 7) 223 lượt xem

Ban Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày ĐHĐCĐ thường niên 2018, như sau:

– Thời gian: 7:30 sáng ngày 29/6/2018

– Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; ĐT: 02713.563.359      Fax: 02713.563.133

– Chương trình Đại hội: 

+ Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

+ Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của ban Kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập các quỹ.

+ Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty đã chi trả năm 2017 và Phương án, kế hoạch chi trả năm 2018.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Điều lệ Công ty sửa đổi.

+ Quy chế quản trị Công ty sửa đổi.

+ Chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.

+ Những vấn đề khác có liên quan.

Để tải tài liệu Đại hội, xin vui lòng Click vào link sau:

1. Thông báo ĐHCĐ nam 2018

2. Chuong trinh ĐHĐCĐ nam 2018

3. Quy che lam viec ĐHĐCĐ nam 2018

4. Báo cáo tổng hợp của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2018

5. Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ 2018

6. Tờ trình Thông qua BCTC năm 2017

7.Giay uy quyen (mau).Rev

8.Giay xac nhan tham du dai hoi.Rev

9. Dự thảo sửa đổi QCQT Cty-2018. Rev

10. Dự thảo Dieu Le Công ty 6. 2018-Rev

11. Nghi quyet ĐH co dong 2018 – Dự thảo

Wed – 12/6/2018 |

  • Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 11/06/2018
  • Ngày quốc tế thiếu nhi tại Cần Đơn 04/06/2018
  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 11/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018