Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

19/08/2021 10:56:27 (GMT + 7) 1092 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

 • Thời gian: 8h30, ngày 10/9/2021.
 • Địa đim: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

* Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID – 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Tên đăng nhập và mật khẩu dự đại hội sẽ được cung cấp trong Thư mời họp gửi đến từng cổ đông.

Chi tiết Thông báo và tài liệu đại hội, Quý cổ đông vui lòng và đường link sau để tải (hoặc tại Wedsite: https://ezgsm.fpts.com.vn)

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến;
 2. Tờ trình cổ đông về việc thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến;
 3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 4. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
 6. Tờ trình đề nghị thông qua KHSXKD và Đầu tư năm 2021;
 7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 9. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 10. Tờ trình phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020;
 11. Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS soát năm 2020; kế hoạch chi trả năm 2021;
 12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên; Báo cáo tài chính năm 2021;
 13. Tờ trình phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
 14. Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
 15. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 16. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 17. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 19. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội (Tổ chức, Nhóm cổ đông, cá nhân).

Trân trọng!

 • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
 • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
 • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
 • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
 • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021