Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV Ban kiểm soát NK 2019-2024

12/06/2020 11:48:30 (GMT + 7) 444 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty, cụ thể như sau:

Do yêu cầu công tác, ngày 11/6/2020 Ông Lê Viết Đoàn – là thành viên Ban kiểm soát công ty do Tổng công ty Sông Đà – CTCP đề cử và đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 – hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, có đơn gửi đến Công ty xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ phải bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị thông báo tới toàn thể cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2020, các điều kiện ứng cử, đề cử như sau:

Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Viết Đoàn.

Thông báo Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Mẫu đề cử, ứng cử BKS (Tổng hợp).

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa. 24/07/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020
  • Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 25/06/2020
  • Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 19/06/2020