Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02/06/2020 11:40:17 (GMT + 7) 1999 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Cần Đơn (Mã chứng khoán SJD) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: Bắt đầu 7h00, ngày 18 tháng 6 năm 2020.
 2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước. ĐT: 02713.563.359      Fax: 02713.563.133

Để xem và tải tài liệu, Quý Cổ đông vui lòng click vào đường dẫn kèm theo sau:

 1. Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2019.
 2. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.
 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và kê hoạch hoạt động năm 2020.
 4. Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
 6. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019.
 7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS 2019.
 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
 9. Tờ trình thông qua hợp đồng cung cấp nước tưới vùng hạ du thủy điện Cần Đơn.
 10. Tờ trình thông qua Hợp đồng ủy quyền QLVH nhà máy thủy điện Cần Đơn.
 11. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020.
 12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

 

 

 

 

 

 

 • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
 • BCTC và công văn giải trình 10/04/2021
 • CBTT Nghị Quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn 08/04/2021
 • Công văn gia hạn công bố BCTC năm 2020 31/03/2021
 • Nhà máy thủy điện Cần Đơn hoàn thành Đại tu tổ máy H2 29/03/2021