Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

15/07/2019 07:23:50 (GMT + 7) 1172 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, chi tiết như sau:

CV 50, 51 ngay 12-07-2019 CBTT nguoi duoc uy quyen CBTT

 

 

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2019 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 17/01/2020
  • Báo cáo tình hình quản trị Công ty CPTĐ Cần Đơn năm 2019 17/01/2020
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 06/12/2019
  • Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 27/11/2019
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 27/9/2019 31/10/2019