QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

02/05/2015 04:31:05 (GMT + 7) 564 lượt xem

quyet dinh

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_KTTDong_Van_Tam.pdf

20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_P.TGD_Tran_Van_Sau_.pdf

20141021___SJD___QD_mien_nhiem_chuc_danh_P.TGD_Nguyen_Thanh_Nam.pdf

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021