QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

02/05/2015 04:31:05 (GMT + 7) 545 lượt xem

quyet dinh

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_KTTDong_Van_Tam.pdf

20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_P.TGD_Tran_Van_Sau_.pdf

20141021___SJD___QD_mien_nhiem_chuc_danh_P.TGD_Nguyen_Thanh_Nam.pdf

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021