Lý lịch ứng viên ĐHCĐ 2014

02/05/2015 03:38:02 (GMT + 7) 479 lượt xem

Công ty CPTĐ Cần Đơn cung cấp đến quý vị cổ đông thông tin các ứng cử viên vào Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019), chi tiết, xin tải về (click) dưới đây:

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.TÂM

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.SƠN

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.HOÀN

SƠ YẾU LÝ LỊCH BÀ MAI

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021