Lý lịch ứng viên ĐHCĐ 2014

02/05/2015 03:38:02 (GMT + 7) 488 lượt xem

Công ty CPTĐ Cần Đơn cung cấp đến quý vị cổ đông thông tin các ứng cử viên vào Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019), chi tiết, xin tải về (click) dưới đây:

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.TÂM

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.SƠN

SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.HOÀN

SƠ YẾU LÝ LỊCH BÀ MAI

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021